zvoľte predajňu odberu

Osobitné zmluvné podmienky používania webových portálov a aplikácií Shopiño v rámci Programu „Drive.IN“ - „Objednaj tovar cez internet a vyzdvihni na predajni“

Platné od: 1.4.2020

 • 1.Úvodné ustanovenia

 • 1.1.Ďakujeme vám za používanie webových portálov a aplikácií Shopiño (ďalej aj ako „Služba“). Prevádzkovateľom Služby je spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., so sídlom: Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). IČO: 35 802 235, DIČ: SK2020281384, IČ DPH: 2020281384, OR: OS Bratislava I, vložka č. 23087/B. Infolinka: +421 2 57 20 20 10. Prevádzkovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky. Miesto umiestnenia serverov pre Službu: Slovenská republika. Používanie Služby je pre Koncových užívateľov bezplatné. Účel aplikácie: Uľahčiť a zjednodušiť nakupovanie a skrátiť nákupný čas. Je určená pre každodenné nákupy, od malých nákupov až po plánované rodinné nakupovanie.

 • 1.2.Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte. Služby sú dostupné aj pre mobilné zariadenia, nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

 • 1.3.Tieto osobitné zmluvné podmienky dopĺňajú a majú prednosť pred „Všeobecné zmluvné podmienky používania webových portálov a aplikácií Shopiño“.

 • 1.4.Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente „Podmienky ochrany osobných údajov pre Program Drive.IN“

 • 2.Základné pojmy:

 • 2.1.Partner – podnikateľský subjekt - predajca tovarov a služieb, ktorého ponuka je zverejnená v Službe,

 • 2.2.Koncový užívateľ – akýkoľvek užívateľ Služby, okrem Partnera, spravidla spotrebiteľ (ďalej aj ako „Zákazník“),

 • 2.3.Ponuka – akákoľvek obchodná ponuka Partnera určená pre Zákazníka. Spravidla ide o väčšinu dát, ktoré Partner poskytuje prevádzkovateľovi za účelom zobrazenia ponuky tovarov a služieb prostredníctvom Služby s cieľom ich predaja Zákazníkom.

 • 2.4.Objednávka – vytvorenie nákupného zoznamu Zákazníkom a jeho zaslanie Partnerovi prostredníctvom potvrdenia objednávky vo virtuálnom nákupnom košíku. Konanie Zákazníka sa považuje za jednostranný návrh na dodanie tovaru alebo služby, jednostranný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy.

 • 3.Program Drive.IN

 • 3.1.Program Drive.IN umožňuje:

 • 3.1.1.prezentovať Partnerovi Ponuky v Službe,

 • 3.1.2.pomáha Partnerovi a Zákazníkovi, aby navzájom uzatvorili kúpnu zmluvu, ktorej predmetom dodanie tovarov a prevod vlastníckeho práva,

 • 3.1.2.1.Program DRIVE.IN umožňuje prostredníctvom Služby Zákazníkovi vytvoriť Objednávku tovaru u Partnera s použitím počítača, mobilného telefónu alebo tabletu tak, aby bol Zákazníkovi objednaný tovar pripravený k odobratiu už v deň vytvorenia Objednávky, prípadne neskôr (v odbernom mieste Partnera a určenom čase) a to vložením zabalenej objednávky pracovníkom Partnera spravidla priamo do motorového vozidla Zákazníka, alebo vydanie Objednávky iným spôsobom.

 • 4.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • 4.1.Tovar prezentovaný Službe nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru. Partner negarantuje dostupnosť tovaru v Službe. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že dostupnosť tovaru je viazaná na aktuálny stav skladových zásob Partnera.

 • 4.2.Kúpna zmluva sa uzatvára medzi Partnerom a Zákazníkom. Kúpna zmluva sa uzatvorí spravidla pri prevzatí tovaru, ako zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Partnera, ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak. Odmietnutie tovaru Koncovým užívateľom v mieste dodania nemá pre Koncového užívateľa žiadny následok (nakoľko ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a nemôže tak dôjsť k napr. k odstúpeniu od zmluvy), ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že akýkoľvek úkon pred prevzatím Objednávky Zákazníkom sa nepovažuje za akceptáciu Partnerom pre uzavretie kúpnej zmluvy, ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak.

 • 4.3.Kontrolu na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, www.soi.sk/

 • 5.Cena

 • 5.1.Cena tovarov uvedená v Službe je s DPH. Cena tovarov môže byť upravená v nasledovných prípadoch:

 • 5.1.1.dodanie váženého tovaru (napr. ovocie, zelenina, syry a pod.), v tomto prípade môže byť odchýlka najviac +- 10 %,

 • 5.1.2.dodanie náhradného tovaru pri nedostupnosti tovaru uvedeného v Objednávke,

 • 5.2.Zákazník môže vždy odmietnuť prevzatie tovaru, bez akýchkoľvek záväzkov z toho pre neho plynúcich, ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak.

 • 5.3.Cena tovaru je bez nákladov na jeho dodanie, zabalenie a prípravu pre vydanie. Náklady uvedené v predchádzajúcej vete sú vyčíslené pred potvrdením Objednávky v Službe.

 • 5.4.Kúpna cena je cena tovaru s nákladmi na jeho dodanie, zabalenie a prípravu pre vydanie.

 • 6.Platobné podmienky

 • 6.1.Zákazník realizuje zaplatenie kúpnej ceny po uzavretí kúpnej zmluvy (po dodaní tovaru) nasledovne:

 • 6.1.1.bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu – platba kartou,

 • 6.1.2.v hotovosti, ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak,

 • 6.1.3.stravnými lístkami (gastrolístky), ak zmluvné podmienky Partnera neustanovujú inak,

 • 6.2.Po uzavretí kúpnej zmluvy dodá Partner Zákazníkovi tovar príslušnou dokumentáciou, vrátane dokladu o kúpe, resp. platbe (napr. dodací list, faktúra, pokladničný doklad z eKASA a pod.).

 • 7.Zodpovednosť za vady plnenia, záručné podmienky

 • 7.1.Zodpovedný za vybavovanie prípadných reklamácií (odstraňovanie vád plnení) v zmysle právnych predpisov SR je Partner. Ak Partner nestanový podmienky pre riešenie reklamácií, postupuje sa v zmysle týchto podmienok, ktoré sú určené pre spotrebiteľov - fyzické osoby, ktoré nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • 7.2.Na konanie Zákazníka, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy konal v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo pri právnickej osobe sa použije právny režim Obchodného zákonníka.

 • 7.3.Partner zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Zákazníkom. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Partner nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 • 7.4.Partner zodpovedá za vady tovaru v záručnej dobe. Pri potravinách sa záručnou dobou považuje dátum minimálnej trvanlivosti, alebo dátum spotreby, pri ostatnom tovare je záručná doba 24 mesiacov.

 • 7.5.Partner nezodpovedá za vady na tovare, ktoré si Zákazník:

 • 7.5.1.spôsobil nesprávnym skladovaním,

 • 7.5.2.o ktorých bol zákazník pri prevzatí tovaru vedel, alebo bol personálom o tejto vade informovaný a bola Zákazníkovi z tohto dôvodu upravená cena,

 • 7.6.Za vady tovaru sa nepovažujú najmä vady:

 • 7.6.1.spôsobené nesprávnym, či neprimeraným používaním,

 • 7.6.2.zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

 • 7.6.3.spôsobené neodbornou manipuláciou.

 • 7.7.Záručným listom pre Zákazníka je doklad o kúpe alebo záručný list. Záručný list obsahuje Partnera opis predmetu záruky a podmienky poskytnutej záruky.

 • 7.8.Zákazník je povinný uplatniť vadu tovaru - reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady.

 • 7.9.Reklamáciu „rýchlokaziaceho“ sa tovaru, musí zákazník uplatniť najneskôr nasledujúci v deň po dodaní tovaru, inak jeho právo v dôsledku zodpovednosti Partnera za vady zaniká.

 • 7.10.V prípade reklamácie Partner bezodkladne vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej reklamácii. Potvrdenie o reklamácii môže byť aj elektronické v rámci Služby, alebo zaslaním emailu Zákazníkovi.

 • 7.11.Partner je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Partner bude Zákazníka elektronicky informovať o vybavení reklamácie. Partner môže na základe vlastného uváženia vybaviť oprávnenú reklamáciu opravou, výmenou tovaru za tovar nový, alebo vrátením peňazí. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 • 8.Odstúpenie od kúpnej zmluvy Zákazníkom

 • 8.1.Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby – nepodnikateľov. Na konanie Zákazníka – fyzickej osoby, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s konal v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania a na právnické osoby sa použije právny režim Obchodného zákonníka.

 • 8.2.Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (prevzatia tovaru), (ďalej aj ako „Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy“).

 • 8.3.Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Partnerovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie kúpnej zmluvy.

 • 8.4.Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Partnera zaslaním oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy na emailovú adresu Partnera uvedenú v zmluvných podmienkach Partnera. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že Partner má povinnosť zverejniť elektronický dokument, tlačivo „Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy“. V prípade, ak to Partner umožní, je možné vykonať odstúpenie od Kúpnej zmluvy taktiež prostredníctvom nástrojov Služby.

 • 8.5.Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • 8.5.1.predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 • 8.5.2.predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • 8.5.3.predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • 8.5.4.predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • 8.5.5.predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 • 8.5.6.v ostatných prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona NR SR č. 102/2014 Z. z.

 • 8.6.Partner je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona NR SR č. 102/2014 Z. z.

 • 8.7.Partner je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade kúpnej ceny. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Partnerom na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 • 8.8.Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Partnerovi alebo osobe poverenej Partnerom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Partner navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 • 8.9.Pri odstúpení od zmluvy znáša Zákazník iba náklady na vrátenie tovaru Partnerovi alebo osobe poverenej Partnerom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Partner súhlasil, že ich bude znášať sám.

 • 8.10.Zákazník zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 • 9.Osobitné informácie k službe

 • 9.1.Fotografie tovarov v Službe majú výlučne ilustračný charakter, môžu sa nepatrne odlišovať dodaného tovaru. Informácie k tovarom poskytuje Partner, ak jeho zmluvné podmienky neurčujú inak.

 • 9.2.Informácie, ktoré sú obsahom Služby nie je možné poskytovať akejkoľvek inej tretej strane a sú určené len pre Zákazníkov na realizáciu možného uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 • 9.3.Pri využívaní služby sa do elektronického zariadenia Zákazníka môžu stiahnuť súbory cookies. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Služby, preto odporúčame aby ich zákazníci ponechali aktívne. V prípade ich zablokovania môže byť funkcia Služby obmedzená.