zvoľte predajňu odberu

Podmienky ochrany osobných údajov pre program Drive.IN

Ďakujeme vám za používanie riešení Shopiño (webové portály, mobilné aplikácie), ďalej aj ako „Služba“, alebo „Služby“.

Prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje:

Prevádzkovateľom Služby a osobu zodpovednou za spracovanie osobných údajov, ak ďalej nie je uvedené inak je spoločnosť: KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 18/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35802235, DIČ: 2020281384, IČ DPH: SK2020281384, OR: OS Bratislava I, vložka č. 23087/B.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v zmysle nariadenia: „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“, ďalej aj ako „Nariadenie“ a v zmysle zákona NR SR 18/2018 Z. z.

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa pre spracovanie osobných údajov: tel. +421 2 57202010, mail: gdpr@shopino.net. Kontaktná osoba pre zodpovedanie Vašich otázok týkajúcich sa osobných údajov a vybavovanie Vašich žiadostí je: JUDr. David Krajčovič, +421 902 960 009, mail: gdpr@shopino.sk

Vždy máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421/2/3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/, alebo inému dozornému orgánu v rámci EÚ.

Naše Služby je dovolené používať len dobromyseľne, pre osobnú potrebu a sú určené pre osoby, ktorý majú aspoň 16 rokov. V prípade, ak nespĺňate podmienku veku uvedenú v predchádzajúcej vete nevkladajte do Služby žiadne vaše osobné údaje, obsah a aplikáciu odinštalujte, webové portály Služby nepoužívajte.


Váš obsah

Ak vložíte do našich Služieb svoj obsah, tak všetky vaše práva duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti s týmto obsahom vlastníte, zostanú nedotknuté. Za váš obsah sa považujú najmä informácie vložené do Služby, ktorých obsahom je váš: nákupný zoznam, objednávky a realizované nákupy. Prevádzkovanie Služby nie je možné efektívne vykonávať bez vášho obsahu. Váš obsah považujeme za vaše osobné údaje. Za váš obsah zároveň považujeme aj osobné údaje, ktoré sme získali na základe Vášho súhlasu pri registrácii/prihlásení z Vášho profilu z Facebook-u alebo Google, môže ísť o tieto údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa. Služba môže po Vás požadovať prístup k Vašej polohe len v prípade, ak použijete funkciu vyhľadávania najbližších predajní vo vašom okolí. Informáciu o Vašej polohe odosielame na naše servery pre vyhľadanie najbližších predajní, avšak túto informáciu po jej použití na našich serveroch neuchovávame.


Spracovanie vášho obsahu

Právny základ pre spracovanie osobných údajov: ak nie je uvedené inak je to súhlas, v prípade „Drive.IN“ je to plnenie zmluvy alebo výkon opatrení pred uzatvorením zmluvy a splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. – zákona o účtovníctve, alebo v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. zákona o dani z pridanej hodnoty - IS účtovníctvo). Požiadavky na Vaše osobné údaje pri realizácii „Drive.IN“ sú zákonnou požiadavkou.


Doba spracovania vášho obsahu

Vami vytváraný obsah uchovávame na našich serveroch počas doby, v rámci ktorej máte mobilnú aplikáciu nainštalovanú na Vašom zariadení a ďalších 6 mesiacov po jej odinštalovaní. V prípade právneho základu splnenia si zákonnej povinnosti môžeme váš obsah v nevyhnutnom rozsahu (kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, mail., informácie o dodaní tovaru alebo služby) uchovávať v zmysle platných právnych predpisov. Týmto nie sú dotknuté Vaše práva, ktoré Vám vyplývajú v rámci právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, napr. nariadenie o GDPR, ktoré sa uplatňuje od 25.5.2018.


Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Kedykoľvek používate naše Služby, máte prístup k Vášmu obsahu, osobným údajom. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Pri aktualizácii osobných údajov vás môžeme požiadať, aby ste ešte predtým, ako sa budeme môcť venovať vašej žiadosti, overili svoju totožnosť. Môžeme odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných osôb alebo by ich bolo veľmi ťažké uskutočniť (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných systémoch).

Pokiaľ je to možné, poskytujeme prístup k informáciám a k ich oprave, a to zdarma, okrem prípadov, kedy by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich redundantné kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.


Poskytovanie osobných údajov tretej strane

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane pre výkon nákupu „Drive.IN“ len s Vašim osobitným súhlasom. V prípade skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, môžeme od vás požadovať súhlas s obchodnými podmienkami tretej strany, ktorá umožňuje vo svojich priestoroch nakúp „Drive.IN“


Technické zabezpečenie

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme vlastné, ako aj vaše uchovávané informácie ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením.

Konkrétne ide o tieto činnosti:

  • dátovú komunikáciu šifrujeme pomocou protokolu SSL (TSL),

  • dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov,

  • prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci Prevádzkovateľa, príp. zmluvní partneri, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre nás spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce. Sprostredkovatelia: databázový špecialisti, programátori.

Naše pravidlá ochrany súkromia platia pre Služby poskytované Prevádzkovateľom. Naše Pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami. Naše pravidlá ochrany súkromia sa môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany súkromia uverejníme na stránke www.shopino.net a pri podstatných zmenách vás na zmeny môžeme upozorniť aj mailom.


V zmysle Nariadenia Vám vznikajú aj nasledovné práva:


Právo dotknutej osoby (Vás) na prístup k údajom – článok 15 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.


Právo na opravu – článok 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)  – článok 17 Nariadenia

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení.


Právo na obmedzenie spracúvania – článok 18 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov pokiaľ nastane jeden z prípadov uvedených v nariadení.


Právo na prenosnosť údajov – článok 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak napr. spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase, alebo na zmluve a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo namietať – článok 21 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – článok 22 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Vám ďalšie informácie a opatrenie vyplývajúca z Nariadenia. Text Nariadenie je k dispozícii aj TU.

V prípade, ak chcete využiť Vaše práva v zmysle Nariadenia, prosím kontaktujte: JUDr. David Krajčovič, tel. +421 2 57202010, mobilný telefón: +421 902 960 009, mail: gdpr@shopino.net